Sekcja Uro­gineko­logiczna PTGiP

Prof. ucz. dr hab. n. med. Andrzej Wróbel -- członek zarządu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Katedra i Klinika Ginekologii

  • Dyplom lekarza medycyny, 1996 r., Wydział Lekarski, Akademia Medyczna im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie),

  • Dyplom specjalisty I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii, 2000 r., Państwowa Komisja Egzaminacyjna, Centrum Egzaminów Medycznych,

  • Stopień naukowy doktora nauk medycznych, 30.04.2002 r., nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Praca wykonana w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej. Tytuł pracy: „Ocena wpływu glikokortykosteroidu na działanie agonistów receptorów dopaminowych”; promotor: Prof. dr hab. n. med. Iwona Żebrowska – Łupina,

  • Dyplom specjalisty II stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii, 2007 r., Państwowa Komisja Egzaminacyjna, Centrum Egzaminów Medycznych,

  • Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, 27.10.2016 r., nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Cykl publikacji dotyczących etiopatogenezy i leczenia zaburzeń funkcjonowania dolnych dróg moczowych (LUTS) ze szczególnym uwzględnieniem zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB)”.

  • Dyplom specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej, 03.11.2020 r., Państwowa Komisja Egzaminacyjna, Centrum Egzaminów Medycznych.

Dorobek naukowy (ORCID 0000-0002-5772-0573) obejmuje 158 publikacji naukowych z listy Journal Citation Reports (JCR) (w tym 80 po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego) o łącznej wartości 5447 punktów wg punktacji MNiSW, w tym 4565 punktów po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego.

Autor 25 rozdziałów w monografiach naukowych. Sumaryczny Impact Factor zgodny z rokiem wydania publikacji wynosi 234,027 z tego 163,075 przypada na okres po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. Aktywność naukowa Andrzeja Wróbla znacząco wzrosła po habilitacji, czego odzwierciedleniem były publikacje w czasopismach o zasięgu światowym, z wysokim wskaźnikiem IF, m.in. Pharmacology & Therapeutics IF=10,557, Journal of Clinical Medicine IF=5,688, International Journal of Molecular Sciences IF=4,556, Biomedicine & Pharmacotherapy IF=4,554, Phytochemistry Reviews IF=4,298, Frontiers in Pharmacology IF=4,225, Molecules IF=3,267 i innych. O jego aktywności naukowo-badawczej świadczy również znacząca liczba cytowań, która według bazy Scopus wynosi: 831 (bez autocytowań) / 1004 (z autocytowaniami), natomiast według bazy Web of Science Core Collection – 786 (bez autocytowań) / 952 (z autocytowaniami). Indeks Hirsha wynosi 15 zarówno wg bazy Web of Science Core Collection jak i Scopus. Powyższe wskaźniki są wynikiem rozwoju warsztatu badawczego, poszerzania zakresu badań oraz współpracy zarówno z zagranicznymi jak i krajowymi ośrodkami naukowymi.

Za swoje najważniejsze osiągnięcie naukowe prof. Andrzej Wróbel uważa wyznaczenie nowego kierunku badań dotyczących etiopatogenezy i leczenia zaburzeń funkcjonowania dolnych dróg moczowych (LUTS) ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania nowych opcji farmakoterapii zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB).

Trzynastokrotnie wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w tym dziesięciokrotnie Indywidualną Nagrodą I stopnia.